Świadomość uczestniczenia w większym procesie, identyfikowanie i eliminowanie marnotrawstw, skuteczniejsze panowanie nad celami, odważne korzystanie z własnej sprawczości – to tylko kilka przykładów, jak w praktyce przejawia się efektywnościowe myślenie u pracowników. Dlaczego i jak warto je rozwijać?

W ramach projektu rozwojowego, realizowanego dla dużej organizacji logistycznej, umiejscowiliśmy myślenie efektywnościowe na liście kompetencji wzmacnianych w ramach szkoleń onboardingowych dla mistrzów. Dzięki wspólnej pracy warsztatowej nie tylko lepiej rozumieją cele, jakie są im stawiane, ale również identyfikują zakres własnej sprawczości po to, by móc na co dzień świadomie z niej korzystać. Skupienie się na rozwoju tej umiejętności pozwala im również:

  • lepiej planować działania, które realizują

Dlaczego? Udział w warsztacie pozwala im zweryfikować czy zadania, które realizują, faktycznie wpływają na osiąganie celów. Identyfikujątakże, jakie aspekty powinni na bieżąco monitorować, aby mieć poczucie panowania nad celami i zyskać możliwość reagowania w sytuacjach, w których coś idzie w złym kierunku.

  • zyskać świadomość, że funkcjonują w procesach

Dlaczego? W ramach warsztatu wzmacniana jest wiedza na temat procesu i zrozumienie, że podległy mistrzom zespół realizuje wyłącznie pewien jego fragment. To, jak wywiąże się ze swojego zadania, będzie miało wpływ na wyniki innych zespołów. Świadomość, że nie jest się „bezludną wyspą” wspiera myślenie celami, myślenie proaktywne oraz kierowanie realizacją tak, aby miały one szerszy wymiar niż tylko odnoszący się do ich własnego zespołu.

  • być uważnym na marnotrawstwa

Dlaczego? Podczas warsztatu mistrzowie są uwrażliwiani na różnego rodzaje marnotrawstwa, konsumujące energię, pieniądze, czas, zasoby. Uczą się, jak szukać ich w ramach swojego fragmentu procesu i poszczególnych stanowisk, ale również jak angażować do tego swoje zespoły i przełożonych.

Inny aspekt efektywnościowego myślenia pojawił się w projekcie realizowanym dla firmy produkującej wyposażenie łazienkowe. Problem zdiagnozowany przez organizację dotyczył napięć występujących pomiędzy działem produkcji, a działem utrzymania ruchu. W tym przypadku rozwój tej kompetencji przyczynił się do:

  • poprawy współpracy międzydziałowej

Dlaczego? W ramach wspólnej sesji warsztatowej, przedstawiciele dwóch działów konstruktywnie spojrzeli na swoje relacje, by wspólnie zidentyfikować czynniki, które wpływają na efektywność współpracy. Następnie opracowali standardy, których celem było zapobieganie napięciom i konfliktom i uzdrowienie sytuacji.

To działanie miało pozytywny wpływ na sprawną realizację procesu produkcyjnego, m.in. dzięki lepszej wymianie informacji pomiędzy zespołami.

Warsztat zorientowany na rozwój efektywnościowego myślenia jest bardzo skutecznym sposobem budowania świadomości, niezbędnej do zmiany dotychczasowych, nieefektywnych nawyków. Ta forma rozwojowa stanowi bowiem pochodną pracy uczestników i bazuje na ich zbiorowej mądrości. Angażując się w diagnozowanie sytuacji i szukanie rozwiązań, dochodząc samodzielnie do pewnych wniosków, stają się oni częścią tego doświadczenia. A to z kolei motywuje, by przenieść wiedzę pozyskaną na sali szkoleniowej do codziennej praktyki.