Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

Język prawniczy

 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin wydany na postawie art. 8 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204) określa rodzaj, zakres i warunki techniczne świadczenia usług drogą elektroniczną przez PROFES Sp. z o.o. Sp. k.
 2. Prawem właściwym dla stosowania niniejszego Regulaminu jest prawo polskie, a w szczególności:
  1. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
  2. Ustawa z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000);
  3. Ustawa z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800).
 3. Niniejszy Regulamin dostępny jest za pośrednictwem Portalu.

II. DEFINICJE

 1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie użyte są wymienione poniżej terminy należy przez nie rozumieć:
  1. PROFES – usługodawca, spółka PROFES Sp. z o.o. Sp. k., ul. Koreańska 13, 52-121 Wrocław; NIP 897-10-01-265; wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000405004 przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia- Fabrycznej we Wrocławiu, IV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, telefon: +48 71 341 29 51; adres e-mail: biuro@profes.com.pl, rodo@profes.com.pl, strona internetowa: www.profes.com.pl;
  2. Usługobiorca – podmiot korzystający z Usług PROFES, który jest stroną umowy o świadczeniu usług będący osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, zobowiązany do przestrzegania niniejszego Regulaminu. Usługobiorcą jest również podmiot, który zamówi świadczenie określonych Usług na zasadach określonych w niemniejszym Regulaminie;
  3. Portal – strona internetowa PROFES dostępna pod adresem www.profes.com.pl;
  4. Usługi lub Usługa – usługi świadczone drogą elektroniczną przez PROFES opisane w części III niniejszego Regulaminu;
  5. Świadczenie usługi drogą elektroniczną – wykonanie usługi poprzez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych, na indywidualne żądanie PROFES, bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te transmitowane są za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu Prawa telekomunikacyjne;
  6. Środki komunikacji elektronicznej – rozwiązania techniczne, w tym urządzenie teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznym, a w szczególności pocztę elektroniczną;
  7. Prawo telekomunikacyjne - Ustawa Prawo telekomunikacyjne;
  8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 III. RODZAJE I ZAKRES USŁUG OBJĘTYCH REGULAMINEM

 1. Niniejszy Regulamin dotyczy następujących Usług świadczonych przez PROFES:
  1. Newsletter - Usługa polegająca na wysyłaniu elektronicznego biuletynu o nowościach na Portalu, za pomocą poczty elektronicznej do prenumeratorów poprzez moduł mailingowy. Usługa dostępna jest bezpłatnie dla wszystkich użytkowników sieci Internet. Formularz rejestracyjny, stanowiący jednocześnie złożenie zamówienia na otrzymywanie Newslettera, dostępny jest na Portalu;
  2. Pliki do pobrania – Usługa polegająca na udostępnieniu przez PROFES plików zawierających foldery i materiały promocyjne PROFES oraz pliki graficzne przedstawiające logotyp PROFES. Pliki te można pobrać bezpłatnie, klikając przycisk hiperłącza w zakładce „Do pobrania” na Portalu.
 2. Usługi świadczone drogą elektroniczną przez PROFES są bezpłatne.

 IV. WARUNKI ZAWARCIA I ROZWIĄZANIA UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 

 1. Umowa o świadczenie Usług polegających na udostępnieniu przez PROFES plików zawierających foldery i materiały promocyjne PROFES oraz pliki graficzne przedstawiające logotyp PROFES – „Pliki do pobrania”, zostaje zawarta z chwilą wpisania przez Usługobiorcę w przeglądarce internetowej odpowiedniego adresu URL Portalu zawierających treści udostępniane w ramach Usług lub skorzystania przez niego z przekierowania do takich stron Portalu.
 2. Umowa o świadczenie Usług, polegająca na wysyłaniu elektronicznego biuletynu o nowościach na Portalu za pomocą poczty elektronicznej do prenumeratorów poprzez moduł mailingowy – „Newsletter” jest zawarta z chwilą zamówienia przez Usługobiorcę newslettera. Usługobiorca, składając zamówienie na otrzymywanie newslettera, godzi się na otrzymywanie zawartych w nim informacji, także jeżeli mają one charakter informacji handlowej.
 3. Usługobiorca może w każdej chwili zakończyć korzystanie z Usług polegających na udostępnieniu przez PROFES plików zawierających foldery i materiały promocyjne PROFES oraz pliki graficzne przedstawiające logotyp PROFES – „Pliki do pobrania”. W przypadku opuszczenia przez Usługobiorcę Portalu, umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną rozwiązuje się automatycznie bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń stron. W przypadku Usługi polegającej na wysyłaniu elektronicznego biuletynu o nowościach na Portalu za pomocą poczty elektronicznej do prenumeratorów poprzez moduł mailingowy – „Newsletter”, Usługobiorca może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania newslettera poprzez kliknięcie hiperłącza o treści „Rezygnacja”, zawartego w każdej wiadomości e-mail przesyłanej Usługobiorcy z treścią newslettera.
 4. Rozpoczęcie korzystania z którejkolwiek z Usług, opisanych w części III niniejszego Regulaminu jest równoznaczne z pełną akceptacją przez Usługobiorcę warunków niniejszego Regulaminu bez konieczności sporządzenia odrębnej umowy.
 5. W przypadku, gdy określone Usługi będą posiadać własne regulaminy, regulaminy te będą zamieszczone na podstronach Portalu dotyczących danej Usługi, a niniejszy regulamin będzie miał zastosowanie do wszelkich czynności składających się na korzystanie z takiej Usługi bez konieczności odrębnej akceptacji regulaminu tej Usługi.
 6. PROFES zapewnia działanie systemu teleinformatycznego, którym się posługuje w taki sposób, że usługobiorca może nieodpłatnie zakończyć w każdej chwili korzystanie z Usługi.
 7. PROFES zastrzega, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z ryzykiem. Ewentualne zagrożenia związane z korzystaniem z tych usług, a także środki techniczne dostępne Usługobiorcom w celu ich zminimalizowania, opisane zostały w Informacji o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem przez użytkowników z usług świadczonych drogą elektroniczną przez PROFES, stanowiącej załącznik do niniejszego Regulaminu.
 8. Aktualne informacje o funkcji i celu oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści Usługi, wprowadzanych do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Usługobiorca (pliki cookies), zawarte są w Polityce prywatności PROFES, dostępnej na Portalu. 

 V. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG

 1. PROFES świadczy usługi na rzecz Usługobiorcy w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Usługobiorca zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
 3. Usługobiorca zobowiązany jest do przestrzegania zakazu nadużywania środków komunikacji elektronicznej oraz dostarczania przez lub do systemów teleinformatycznych PROFES następujących treści:
  1. powodujących zachwianie pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych PROFES lub innych podmiotów biorących bezpośredni lub pośredni udział w świadczeniu usług drogą elektroniczną;
  2. niezgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa;
  3. naruszających dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne, moralne lub godzące w dobre obyczaje; obraźliwe czy naruszające czyjąkolwiek godność;
 4. W przypadkach szczególnych, mających wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność systemu teleinformatycznego, PROFES ma prawo do czasowego zaprzestania lub ograniczenia świadczenia Usług, bez wcześniejszego powiadomienia oraz do przeprowadzenia prac konserwacyjnych mających na celu przywrócenie bezpieczeństwa i stabilności systemu teleinformatycznego.
 5. PROFES nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu Usług wynikające z awarii lub przypadków wadliwego funkcjonowania systemów teleinformatycznych będących poza wpływem PROFES.
 6. Niezależnie od powyższego PROFES ma prawo zaprzestać świadczenia Usług w każdym czasie, jeżeli takie uzasadnione żądanie zostanie zgłoszone wobec niej przez dostawcę Internetu lub inny uprawniony podmiot. PROFES nie odpowiada za szkody spowodowane wadliwym działaniem systemu transmisji, w tym awariami sprzętu, opóźnieniami i zakłóceniami przesyła informacji.
 7. PROFES zastrzega sobie prawo do przerwania świadczenia Usług w przypadku stwierdzenia naruszenia przez Usługobiorcę niniejszego Regulaminu, obowiązującego prawa lub ogólnie przyjętych norm społecznych i moralnych.
 8. Ponadto PROFES zobowiązuje się na każde żądanie Usługobiorcy przesłane na adres e-mail biuro@profes.com.pl:
  1. przesłać Usługobiorcy aktualną informację o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z Usługi;
  2. poinformować Usługobiorcę o funkcji i celu oprogramowania lub danych, niebędących składnikiem treści Usługi, wprowadzanych przez PROFES do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Usługobiorca.
 9. Celem skorzystania z Usługi, Usługobiorca winien spełnić następujące wymagania techniczne, niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym PROFES:
  1. dostęp do sieci Internet (łącze min. 128 kbps dla Usługobiorcy);
  2. posiadanie konta poczty elektronicznej (e-mail);
  3. przeglądarka internetowa: Internet Explorer w wersjach 5.5 i wyższych lub Opera w wersjach 7.x i wyższych lub Firefox w wersjach 1.x i wyższych lub Google Chrome w wersji 5.0 i wyższych lub Safari 5 lub wyższy, akceptująca pliki Cookies.

VI . DANE OSOBOWE USŁUGOBIORCY

 1. Administratorem danych osobowych Usługobiorców jest PROFES.
 2. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/678 z dnia 27 kwietnia 2016 roku o ochronie danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz postanowieniach niniejszego Regulaminu.
 3. Udostępnianie danych osobowych przez Usługobiorców ma charakter dobrowolny, a ich przetwarzanie przez PROFES następuje w celu realizacji świadczonych usług.
 4. Przetwarzanie danych osobowych Usługobiorców będących osobami fizycznymi może dotyczyć: imienia, nazwiska oraz adresów e-mail, podawanych przy rejestracji do usługi „Newsletter”.
 5. PROFES oświadcza, iż stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązującego prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 6. Zasady przetwarzania danych osobowych w sieciach teleinformatycznych PROFES określa „Polityka prywatności” oraz „Informacja o przetwarzaniu danych osobowych” dostępne na Portalu.

VII. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

 1. Wszelkie prawa do treści zawartych na Portalu oraz będących składnikiem Usług, przysługują PROFES lub osobom trzecim, które wyraziły zgodę na rozpowszechnianie ich przez PROFES na warunkach określonych niniejszym Regulaminie.
 2. Usługobiorcy przysługuje prawo do korzystania z treści zawartych na Portalu oraz będących składnikiem Usług wyłącznie na warunkach określonych niniejszym Regulaminem i wyłącznie w zakresie użytku osobistego.
 3. Żaden fragment publikacji (zawartość taka jak: tekst, grafika, logotypy, ikony, obrazy, zdjęcia, pliki audio, wideo, pliki z danymi, prezentacje, programy oraz wszelkie inne dane) prezentowany na Portalu nie może być powielany lub rozpowszechniany w żadnej formie i w żaden sposób bez uprzedniego zezwolenia PROFES.

VIII. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Reklamacje dotyczące zarówno technicznych aspektów funkcjonowania Usług, jak i innych kwestii związanych z Usługami można przesyłać na adres email: biuro@profes.com.pl bądź pisemnie - na adres siedziby PROFES.
 2. Reklamację należy składać nie później niż w ciągu 7 (siedmiu) dni od dnia, kiedy wystąpiła przyczyna reklamacji.
 3. Każda reklamacja winna zawierać krótki opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji, datę i godzinę jego wystąpienia oraz oznaczenie Usługobiorcy (w tym jego imię, nazwisko, adres pocztowy oraz adres poczty elektronicznej).
 4. PROFES dołoży najwyższych starań, aby reklamacje były rozpatrzone w terminie 30 (trzydziestu) dni od ich otrzymania przez PROFES. O wyniku rozpatrzenia reklamacji PROFES niezwłocznie zawiadomi składającego reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany w zgłoszeniu reklamacji.
 5. W przypadku niezałatwienia sprawy w terminie określonym w ust. 4 PROFES zawiadamia składającego reklamację wskazując nowy termin załatwienia sprawy.
 6. Nie podlegają rozpatrzeniu reklamacje, które nie zawierają danych wymienionych w ust. 3 powyżej lub zostały złożone po terminie, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin niniejszy obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r.
 2. Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie na Portalu w formie umożliwiającej jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalenie treści za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Usługobiorca. Każdy Usługobiorca może zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu.
 3. PROFES zachowuje prawo do zmiany, w każdym czasie, treści niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany będą zamieszczane na Portalu i będą wchodzić w życie z dniem ich publikacji.
 4. Korzystanie przez Usługobiorcę z Portalu lub Usług po wprowadzeniu zmian Regulaminu oznacza ich akceptację.
 5. Integralną część niniejszego Regulaminu stanowi załącznik - Informacja o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem przez użytkowników z usług świadczonych drogą elektroniczną przez PROFES.

Załącznik do Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną przez PROFES

Informacja o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem przez użytkowników z usług świadczonych drogą elektroniczną przez PROFES

PROFES, wykonując obowiązek z art. 6 pkt 1 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, informuje o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem przez Usługobiorcę z Usług. Informacja niniejsza dotyczy zagrożeń, które mogą wystąpić jedynie potencjalne, ale które powinny być brane pod uwagę, mimo stosowania przez PROFES środków zabezpieczających infrastrukturę PROFES przed nieuprawnionym działaniem osób trzecich.

Do podstawowych zagrożeń związanych z korzystaniem z sieci Internet należą:

 • złośliwe oprogramowanie (ang. malware) – różnego rodzaju aplikacje lub skrypty mające szkodliwe, przestępcze lub złośliwe działanie w stosunku do systemu teleinformatycznego użytkownika sieci, takie jak wirusy, robaki, trojany (konie trojańskie), keyloggery, dialery;
 • programy szpiegujące (ang. spyware) – programy śledzące działania użytkownika, które gromadzą informacje o użytkowniku i wysyłają je - zazwyczaj bez jego wiedzy i zgody - autorowi programu;
 • spam - niechciane i niezamawiane wiadomości elektroniczne rozsyłane jednocześnie do wielu odbiorców, często zawierające treści o charakterze reklamowym;
 • wyłudzanie poufnych informacji osobistych (np. haseł) przez podszywanie się pod godną zaufania osobę lub instytucję (ang. phishing);
 • włamania do systemu teleinformatycznego użytkownika z użyciem m.in. takich narzędzi hackerskich jak exploit i rootkit.

Usługobiorca, aby uniknąć powyższych zagrożeń, powinien zaopatrzyć swój komputer i inne urządzenia elektroniczne, które wykorzystuje podłączając się do Internetu, w program antywirusowy. Program taki winien być stale aktualizowany.

Ochronę przed zagrożeniami związanymi z korzystaniem przez Usługobiorcą z Usług zapewniają także:

 • włączona zapora sieciowa (ang. firewall);
 • aktualizacja wszelkiego oprogramowania;
 • nieotwieranie załączników poczty elektronicznej niewiadomego pochodzenia;
 • czytanie okien instalacyjnych aplikacji, a także ich licencji;
 • wyłączenie makr w plikach MS Office nieznanego pochodzenia;
 • regularne całościowe skany systemu programem antywirusowym i antymalware;
 • szyfrowanie transmisji danych;
 • instalacja programów prewencyjnych (wykrywania i zapobiegania włamaniom);
 • używanie oryginalnego systemu i aplikacji, pochodzących z legalnego źródła.

Język potoczny

Pamiętaj, że poniższy tekst nie jest prawnie obowiązującym Regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną. Ma jedynie na celu rozjaśnić Ci prawnicze pojęcia, które wszystkim z nas sprawiają trudność. By zapoznać się z oficjalną wersją Regulaminu, zerknij na wersję po lewej stronie „Język prawniczy”

I. Czym jest świadczenie usług drogą elektroniczną?

Świadczenie usługi drogą elektroniczną to nic innego, jak wykonanie konkretnej usługi, polegające na wysyłaniu i odbieraniu danych przy np. oprogramowania czy komputera. Obecnie świadczymy dwa rodzaje tego typu usług:

 1. Newsletter – regularnie wysyłamy do odbiorców, którzy wyrazili na to zgodę, newsletter z nowościami, artykułami eksperckimi i informacjami na temat naszej oferty. Formularz zapisu na newsletter jest dostępny na naszej stronie internetowej;
 2. Pliki do pobrania – na stronie internetowej udostępniamy elektroniczne foldery, materiały promocyjne oraz pliki graficzne, które możesz pobrać bezpłatnie, klikając przycisk hiperłącza w zakładce „Do pobrania” na Portalu.

II. Czy konieczne jest zawieranie umowy na te usługi i jak z nich zrezygnować?

Zarówno wysyłka newslettera, jak i udostępnianie plików do pobrania, w świetle prawa wymaga zawarcia umowy. W obydwu przypadkach dzieje się to jednak automatycznie i nie wymaga żadnej Twojej dodatkowej aktywności (np. podpisywania odrębnych dokumentów).

 1. w przypadku newslettera: umowa jest zawierana w chwili, w której zapisujesz się na listę odbiorców i wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych w celu wysyłki newslettera.
 2. w przypadku plików do pobrania: umowa jest zawierana w chwili, w której wpiszesz w przeglądarce adres naszej strony, na której znajdują się pliki lub skorzystasz z przekierowań na tę stronę.

Jeśli zdecydujesz się na skorzystanie z którejś z tych usług, oznacza to, że akceptujesz Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną i nie ma potrzeby tworzenia dodatkowej umowy.

W każdej chwili możesz zakończyć korzystanie z tych usług.

 1. w przypadku newslettera: wystarczy kliknąć hiperłącze „rezygnacja” znajdujące się na dole każdego newslettera, który do Ciebie przesyłamy.
 2. w przypadku plików do pobrania: umowa rozwiązuje się automatycznie z chwilą Twojego wyjścia z naszej strony internetowej.

O plikach cookies, które mogą zapisywać się w Twojej przeglądarce podczas wizyty na naszej stronie internetowej, przeczytasz w „Polityce prywatności”.

III. Na jakich warunkach realizujemy te usługi?

 1. Aby móc sprawnie korzystać z naszych usług powinieneś/powinnaś mieć:
  1. dostęp do Internetu (łącze min. 128 kbps)
  2. konto e-mailowe
  3. przeglądarkę internetową (Internet Explorer w wersji 5.5 lub wyższej, Opera w wersji 7.x lub wyższej, Firefox w wersji 1.x lub wyższej, Google Chrome w wersji 5.0 lub wyższej lub Safari 5 lub wyższej, która akceptuje pliki cookies.
 2. Dbamy o Twoje bezpieczeństwo, jak to tylko możliwe, więc w każdym momencie możesz się z nami skontaktować mailowo pod adresem: biuro@profes.com.pl, aby:
  1. uzyskać informacje o zagrożeniach, związanych z korzystaniem z naszych usług świadczonych drogą elektroniczną,
  2. uzyskać informacje o plikach cookies.

IV. Czy korzystanie z tych usług wymaga podania danych osobowych?

Tak – w przypadku chęci otrzymania newslettera. W takiej sytuacji prosimy Cię o podanie Twoich danych osobowych: imienia oraz adres e-mailowego. Decyzja o tym, czy chcesz udostępnić nam Twoje dane jest jednak w pełni dobrowolna. Pamiętaj, że będziemy je wykorzystywać tylko w celu, na który wyraziłeś/-aś zgodę, czyli wysyłki newslettera. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat tego, jak przetwarzamy Twoje dane, zerknij do „Polityki prywatności”.

V. Kto ma prawa do przesłanych usług?

Prawa do wszystkich omawianych treści należą do nas. Możesz w pełni z nich korzystać, ale pamiętaj, że nie możesz kopiować ani rozpowszechniać niczego (nawet we fragmentach) bez naszej zgody.

VI. Czy możesz reklamować nasze usługi elektroniczne?

Oczywiście, reklamacje możesz przesyłać na adres biuro@profes.com.pl lub pocztą tradycyjną na adres: PROFES Sp. z o.o., ul. Koreańska 13, 52-121 Wrocław, najlepiej z dopiskiem „reklamacja „nazwa usługi”w przeciągu 7 dni od momentu wystąpienia przyczyny reklamacji, którą zgłaszasz. Reklamacja powinna zawierać: krótki opis problemu będącego podstawą reklamacji, datę i godzinę jego wystąpienia oraz Twoje dane (imię, nazwisko, adres korespondencyjny – e-mailowy oraz pocztowy). Wszelkie informacje są niezbędne, by rozpatrzyć reklamacje. Postaramy się rozpatrzyć ją w ciągu 30 dni od jej otrzymania.

VII. Co jeszcze?

Do regulaminu dołączamy załącznik, dzięki któremu dowiesz się, jakie są potencjalne zagrożenia z korzystania z naszych usług świadczonych drogą elektroniczną. Pamiętaj, że na bieżąco prowadzimy działania, które mają na celu uchronienie Cię przed nimi.

Załącznik: potencjalne zagrożenia i jak Cię przed nimi bronimy?

Chcemy, abyś miał poczucie, że korzystanie z naszych usług jest dla Ciebie bezpieczne, ale ponieważ wszelkie działania w Internecie są obarczone ryzykiem, a także prawo nakłada na nas taki obowiązek, poniżej prezentujemy Ci listę potencjalnych zagrożeń. Mogą one wystąpić pomimo stosowanych przez nas zabezpieczeń, jednak dokładamy wszelkich starań, żeby do tego nie doszło. Zagrożenia, które identyfikujemy to:

 • złośliwe oprogramowanie (ang. malware), w tym: wirusy, robaki, trojany (konie trojańskie), keyloggery, dialery - są to różnego rodzaju aplikacje lub skrypty mające szkodliwe, przestępcze lub złośliwe działanie np. w stosunku do Twojego komputera,
 • programy szpiegujące (ang. spyware) – programy śledzące, które gromadzą informacje o Tobie i wysyłają je - zazwyczaj bez Twojej wiedzy i zgody - autorowi programu;
 • spam - niechciane i niezamawiane wiadomości elektroniczne rozsyłane jednocześnie do wielu odbiorców, często zawierające treści o charakterze reklamowym;
 • phishing - wyłudzanie poufnych informacji osobistych (np. haseł) przez podszywanie się pod godną zaufania osobę lub instytucję
 • włamania do Twojego komputera z użyciem m.in. takich narzędzi hackerskich jak exploit i rootkit.

Z naszej strony realizujemy szereg działań, mające na celu zapewnienie Ci bezpieczeństwa. Istnieją jednak dodatkowe rozwiązania, które mogą wzmocnić Twoją ochronę przed tego typu zagrożeniami, jak np.:

 • używanie programu antywirusowego;
 • włączona zapora sieciowa (ang. firewall);
 • aktualizacja wszelkiego oprogramowania;
 • nieotwieranie załączników poczty elektronicznej niewiadomego pochodzenia;
 • czytanie okien instalacyjnych aplikacji, a także ich licencji;
 • wyłączenie makr w plikach MS Office nieznanego pochodzenia;
 • regularne całościowe skany systemu programem antywirusowym i antymalware;
 • szyfrowanie transmisji danych;
 • instalacja programów prewencyjnych (wykrywania i zapobiegania włamaniom);
 • używanie oryginalnego systemu i aplikacji, pochodzących z legalnego źródła.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram