Wybrane referencje

"Produkcje e-learningowe PROFES stanowią doskonały przykład przedstawienia uniwersalnych treści merytorycznych, dedykowanych Menedżerom, w atrakcyjny i przystępny dla użytkowników sposób. Wirtualne pigułki wiedzy, realizujące wszelkie założenia idei microlearningu, okazały się być ciekawym rozwiązaniem, wspierającym naszych pracowników w radzeniu sobie z codziennymi problemami menedżerskimi. Zwięzła forma, a jednocześnie dostarczanie precyzyjnych dla danego zagadnienia informacji, pozwalają na swobodnie korzystanie z pigułek w miejscu pracy – w dogodnym dla użytkownika momencie."

 

Krzysztof Godlewski
Kierownik Szkoleń Fabryki Michelin Polska

"Firma szkoleniowo-doradcza PROFES Sp. z o.o. przygotowała i przeprowadziła dla nas badanie kompetencji pracowników niższego i średniego szczebla oraz pracownika na stanowisku kierowniczym. Celem projektu była rekrutacja wewnętrzna i identyfikacja luk kompetencyjnych, by na tej podstawie opracować plany dalszego rozwoju. (...) W trakcie badania kompetencji Uczestnicy realizowali zadania indywidualne i grupowe, w tym symulacje konkretnych sytuacji, odgrywane w interakcji z asesorem. Dodatkowo zastosowano również testy psychologiczne. Każdy z Uczestników otrzymał kompleksowy raport indywidualny, jak również feedback w trakcie spotkania indywidualnego. Wyniki w formie zbiorczej zostały nam zaprezentowane przez asesorów na spotkaniu wieńczącym projekt."

 

Łukasz Pawlik
Prezes Zarządu badaj.to sp. z o.o.

"Merytoryczną stronę projektu oceniamy bardzo wysoko. Opracowane szkolenia i działania rozwojowe mocno współgrają z wymogami Importera i obowiązującymi procedurami i standardami. Doskonalone umiejętności Pracowników sieci dealerskiej dostarczają kompetencji miękkich potrzebnych do realizacji procesów sprzedażowo-serwisowych. (…) Przygotowanie i realizacja projektu są nieustannie wykonywane na bardzo wysokim poziomie. Na bazie naszych doświadczeń rekomendujemy współpracę z firmą PROFES w zakresie działań rozwojowych dla kadry menedżerskiej oraz sił sprzedażowych w dużych organizacjach. Współpraca nastawiona na poszukiwanie rozwiązań i dużą dbałość o detale i pozytywne doświadczenie Klienta sprawia, że relacja biznesowa z firmą PROFES jest dla nas dużą przyjemnością."

 

Tomasz Piasny
Dyrektor Działu Rozwoju Sieci Dealerskiej ŠKODA

"Celem „Mistrzowskiego Przywództwa” było wsparcie Mistrzów MPWiK w realizacji Indywidualnych Planów Rozwoju, rozwój kompetencji określonych w Profilu Kompetencyjnym Mistrza, jak również doskonalenie sposobu ich działania. W projekcie uczestniczyły osoby reprezentujące 5 różnych działów. Kluczowe z naszej perspektywy było więc to, aby projekt z jednej strony realizował zróżnicowane potrzeby uczestników, a z drugiej – integrował ich wokół wspólnych problemów i wyzwań, z jakimi mierzy się każdy Mistrz MPWiK niezależnie od działu. Odpowiedzią PROFES na tak postawione wyzwanie było zaprojektowanie działań maksymalnie praktycznych, blisko rzeczywistości Mistrzów, realizujących zarówno cele indywidualne i grupowe, wspierających dzielenie się dobrymi praktykami i doświadczeniem oraz rozwijających współpracę."

 

Anna Sudnik
Dyrektor Centrum HR i Usług Wsparcia MPWiK S.A.

"Firma szkoleniowo-doradcza PROFES opracowała standardy zarządcze dla trzech kluczowych stanowisk menedżerskich w sieci sprzedaży Empik, których zakres uwzględniał zarówno monitorowanie przebiegu kluczowych procesów w Salonach Empik, jak i zarządzanie pracą zespołu. Praca nad standardami została poprzedzona warsztatem dotyczącym struktury Salonu, którego celem było sprecyzowanie funkcji i zadań w ramach Salonu, jak i zidentyfikowanie wykorzystywanych rytmów zarządczych. Na tej podstawie rozpoczęto działania koncepcyjne (…). Zarówno podczas warsztatu, jak i na etapie dalszych prac Konsultanci wykazywali się wnikliwością, starannością, wiedzą popartą bogatym doświadczeniem w tworzeniu tego typu standardów, jak i pełnym zrozumieniem specyficznych procesów wewnątrz firmy."

 

Marta Krukowska
Empik Group HR Director

"Działania prowadzone przez firmę PROFES miały znaczący wpływ na ukształtowanie innowacyjnego i efektywnego modelu sprzedaży i obsługi Klienta. Nowatorskie rozwiązanie przyczyniło się do pozytywnej zmiany postrzegania Marki SEAT na rynku oraz dużej satysfakcji Klienta odwiedzającego nasze Salony i Serwisy. (…) Doświadczenia z wieloletniej współpracy pozwalają nam rekomendować firmę PROFES jako sprawdzonego partnera, któremu warto powierzyć wypracowanie innowacyjnych koncepcji procesów rozwojowych dla dużych sieci dealerskich i wielooddziałowych organizacji. Zaproponowane rozwiązania charakteryzowały się spójnością, kompleksowością i były nastawione na efekt biznesowy." (działania prowadzone w latach 2013-2016)

 

Tomasz Życki
Dyrektor Marki SEAT (2012-2018)

"Firma szkoleniowo-doradcza PROFES przeprowadziła dla JD Kulej w Olsztynie projekt wsparcia i rozwoju Punktu Dealerskiego, mający na celu podniesienie efektywności Działu Sprzedaży oraz wzrost określonych kluczowych wskaźników efektywności (KPI). (…) Projekt zrealizowany przez firmę PROFES okazał się cennym i unikatowym doświadczeniem wspierającym rozwój naszego Punktu Dealerskiego. Dzięki zaangażowaniu Konsultanta, jego dogłębnej znajomości realiów rynku automotive i wyzwań stojących przed Dealerami, zarówno na etapie określania założeń, jak i późniejszego wdrażania działań – projekt w pełni odpowiedział na nasze oczekiwania i potrzeby. Projekt został wykonany z należytą starannością i zakończył się sukcesem - zrealizowaliśmy jego wszelkie cele, jak i sformułowane w czasie trwania projektu cele dodatkowe, wynikające z indywidualnych rozmów pracownikami."

 

Marcin Kawałko
Dyrektor Oddziału JD Kulej w Olsztynie

"Naszą intencją było zderzenie wyników Badania Doświadczenia Klienta z wynikami cyklicznie i od wielu lat realizowanych przez nas badań: Tajemniczego Klienta oraz Satysfakcji Klienta (CSS). Potwierdziła się teza, że dotychczasowe, prowadzone przez nas rodzaje badań nie przekazują pełnego spektrum informacji niezbędnych do właściwego zarządzania procesami sprzedaży. Badanie Doświadczenia Klienta (CX) dało nam dodatkową, niezwykle ważną perspektywę – analizę naszego modelu sprzedaży oraz kanałów komunikacji od strony Klienta, ze szczególnym uwzględnieniem wysiłku, który Klient musi wykonać na poszczególnych etapach procesu zakupu. Analiza ta przyniosła wiele rekomendacji oraz wniosków, niezwykle istotnych w naszym codziennym funkcjonowaniu."

 

Olga Wawrzyniak
Specjalista ds. Szkoleń ŠKODA

"Firma PROFES przeprowadziła dla nas projekt „Od technologa do handlowca” obejmujący cykle szkoleń dla zespołów technologów i działu obsługi Klienta. (…) Projekt cechował się dobrym rozeznaniem firmy PROFES i trenerów w specyfice pracy naszych handlowców. Uniwersalne metody niektórych specjalistów zostały dopasowane do specyfiki rozmów z naszymi Klientami, co powoduje, że poznane techniki są do zastosowania przez Pracowników „od razu”. Zostały również wystandaryzowane spotkania handlowe z Klientami w zależności od celów jakie mają realizować (wizyta technologiczna, wizyta zaopatrzeniowa, rozmowa o cenie, wizyta u nowego Klienta). Wystandaryzowane wizyty stały się filarem w opracowaniu CRM w naszej firmie."

 

Anna Prokopowicz-Duglica
IREKS PROKOPOWICZ

"Wszelkie działania zaproponowane przez firmę PROFES zostały zaprojektowane w oparciu o specyfikę funkcjonowania naszej firmy, w pełni realizując pokładane w nich oczekiwania. (…) Kompleksowy program działań szkoleniowo-doradczych opracowany przez firmę PROFES został wykonany z należytą starannością i przełożył się na realny wzrost kompetencji pracowników Dr. Max, w tym kadry kierowniczej. Przyczynił się również do usystematyzowania procesu opieki nad Pacjentem dzięki identyfikacji i efektywnemu wdrożeniu Dobrych Praktyk. W oparciu o doświadczenie wynikające ze współpracy, polecamy PROFES jako sprawdzoną i wiarygodną firmę szkoleniowo-doradczą, realizującą kompleksowe projekty z zakresu rozwoju pracowników i kadry kierowniczej oraz opracowania i wdrożenia Dobrych Praktyk."

 

Ilona Kidawa-Wysocka
Wiceprezes Zarządu Dr. Max

„Projekt „Nasz talent”, realizowany od 2015 roku, był projektem mającym na celu rozwijanie talentów managerskich w strukturze sprzedaży. W ramach doradczej fazy przygotowawczej, konsultanci i trenerzy PROFES zrealizowali dla nas: opracowanie profilu kompetencyjnego dla stanowiska Dyrektora Okręgu wraz z kryteriami wyboru talentów, (…) opracowanie procesu identyfikowania i rozwijania talentów, realizacja warsztatów dla wypracowania kafeterii aktywności talentów, wspierających rozwój ich kompetencji, opracowanie narzędzi do rozwijania 5 kluczowych kompetencji Kierowników Grupy (w tym manuale i materiały szkoleniowe). (…) W efekcie ich pracy, zarówno „Akademia Lidera”, jak i projekt „Nasz Talent” miały istotne znaczenie dla rozwoju kompetencji menedżerskich w naszej organizacji, identyfikowania talentów oraz przygotowywania ich do realizacji kolejnych zawodowych wyzwań.”

 

Elżbieta Makselon Drabczyk
Kierownik Działu People & Culture (HR) Vorwerk Polska

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram