Co to jest badanie Extended Disc? - blog Profes

Analiza behawioralna w formie testu Extended DISC pozwala zidentyfikować naturalne predyspozycje i talenty menedżera. Bazując na tej wiedzy, może on świadomie rozwijać swój potencjał, korygować zachowania, a w efekcie - podnosić poziom kompetencji.

Jakie obszary samodoskonalenia zawodowego bada analiza Extended DISC?

Badanie Extended DISC daje informacje na temat:

  • naturalnego stylu zachowań menedżera, czyli zachowań, które są dla niego najbardziej komfortowe i wymagają najmniej wysiłku,
  • adaptowanego stylu zachowań - a więc takiego, który w przekonaniu osoby badanej jest od niej oczekiwany w organizacji.

Wariant badania przeznaczony dla menedżerów weryfikuje również najbardziej i najmniej komfortowe zadania związane z czterema kompetencjami: zarządzaniem, komunikacją, podejmowaniem decyzji i zarządzaniem zmianą.

Czterostrefowy model zachowań

Analiza Extended Disc opiera się na czterostrefowym modelu zachowań, mającym swe źródła w pracach Carla Gustawa Junga i Williama Moultona Marstona. Zakłada on, że ludzkie zachowania można podzielić na cztery zróżnicowane style, a każdy z nich wyróżnia się innymi cechami i preferencjami.

Wszystkie style oznaczono w badaniu Extended Disc kolorami, które ułatwiają późniejszą identyfikację:

  • Styl D, nazywany stylem czerwonym charakteryzuje osoby pewne siebie, niezależne, które lubią sprawować władzę, z łatwością podejmują decyzje, a wobec otoczenia są wymagające i stanowcze.
  • Styl I, z przypisanym kolorem żółtym, cechuje tzw. „dusze towarzystwa”, a więc osoby otwarte, pełne energii i podekscytowania, które przez swoją gadatliwość i chęć szybkiego działania mogą być postrzegane jako nieostrożne, dokonujące pochopnych wyborów.
  • Styl S, czyli styl zielony opisuje osoby spokojne, opanowane, ostrożnie podejmujące decyzje, unikające zmian. Rozpoznasz ich również po tym, że są bardzo dobrymi słuchaczami, co zjednuje im sympatię i sprawia, że inni chętnie obdarzają ich zaufaniem.
  • Styl C, oznaczony kolorem niebieskim, charakteryzuje osoby kierujące się na co dzień logiką, ustalonymi zasadami i regułami, narzuconą dyscypliną i ostrożnością. Stronią od ryzyka, nie przepadają również za sytuacjami towarzyskimi.

Otrzymując raport z analizy, osoba badana dowiaduje się, z jakim natężeniem występuje u niej każdy z tych stylów.

Sprawdź „Badanie Extended DISC” - kliknij w baner reklamowy

Do czego wykorzystać badanie Extended Disc?

Identyfikacja stylów zachowań menedżera może być podstawą do różnych działań rozwojowych i doskonalących, zarówno na poziomie indywidualnego uczestnika, jak i zespołu czy całej organizacji:

1. Praca z osobą badaną – badanie Extended Disc daje uczestnikowi cenną informację zwrotną na temat zachowań, które są dla niego najbardziej komfortowe, poznaje swoje predyspozycje i talenty, dzięki czemu może bardziej świadomie kierować swoim rozwojem i wykorzystaniem potencjału. Identyfikuje także zachowania najmniej komfortowe, dowiaduje się, co wpływa na niego motywująco i demotywująco, czego unika w codziennej pracy i jak reaguje na sytuacje kryzysowe. Wszystko to może być podstawą do zaplanowania zadań do wdrożenia, zmierzających do zmiany nawyków i zwiększenia efektywności zarządzania.

2. Doskonalenie współpracy na linii przełożony-podwładny – wyniki badania mogą wesprzeć nie tylko uczestnika, ale i jego przełożonego. Świadomość, jakie talenty i preferencje przejawiają jego podwładni, pomoże szefowi – tam, gdzie to możliwe - rozdzielać zadania w adekwatny sposób, zgodnie z predyspozycjami pracowników. Dodatkowo feedback z badań może być podstawą do wzmocnienia współpracy poprzez otwartą dyskusję na temat potrzeb każdego członka zespołu, sposobu komunikacji i zmian niezbędnych do efektywnego funkcjonowania grupy.

3. Planowanie działań związanych ze zmianą kultury zarządzania – choć w Extended Disc testy wypełniają jedynie uczestnicy, bez udziału obserwatorów, uzyskana w ten sposób informacja na temat naturalnych stylów zachowań stanowić będzie ważną podstawę do podejmowania decyzji na temat zmiany kultury zarządzania.

Jakich informacji powinien oczekiwać pracodawca po badaniu pracownika?

Analiza behawioralna, testy osobowości, test Gallupa – z założenia każda tego typu forma diagnozy będzie dla pracodawcy ważnym wsparciem w procesie poznawania pracownika, jego mocnych stron i potencjałów oraz obszarów wymagających rozwoju i wzmocnienia. Raport po badaniu zawiera m.in. takie informacje jak:

  • prezentacja indywidualnego wyniku uczestnika,
  • omówienie wyniku w formie opisu jego naturalnego stylu zachowania i wynikających z niego potrzeb,
  • wskazanie zachowań preferowanych i najmniej komfortowych w kontekście zarządzania, komunikacji, podejmowania decyzji i zarządzania zmianą,
  • wskazówki rozwojowe adekwatne do zaprezentowanych wyników.

Podsumowanie

Doświadczenia naszych Klientów, którzy zdecydowali się na przeprowadzenie badań Extended Disc potwierdzają wysoką trafność tej formy diagnozy i jej przydatność w projektowaniu ścieżek rozwojowych. Decyzja o tym, by zaprosić podwładnych do udziału w analizie będzie więc dobrym wyborem nie tylko w przypadku nowych pracowników, których potencjał chcemy poznać, ale i osób o dłuższym stażu pracy, które chcemy wesprzeć w efektywniejszym realizowaniu ich codziennych zadań.