Na czym polega zarządzanie wiedzą w organizacji? - blog Profes

Gdyby Hewlett-Packard wiedział i wykorzystywał to, co Hewlett-Packard już wie, jego zyski byłyby prawdopodobnie trzy razy większe. Lew Platt, Prezes Koncernu Hewlett-Packard. Ten cytat idealne obrazuje czym jest wiedza w organizacji oraz jak ją zarządzać.

Zarządzanie wiedzą w organizacji - Czym jest wiedza w organizacji?

Zarządzanie wiedzą w organizacji to proces identyfikacji, gromadzenia, przechowywania, udostępniania i wykorzystywania wiedzy w celu osiągnięcia celów organizacji. Polega na tworzeniu struktur i mechanizmów, które umożliwiają pracownikom łatwiejsze dzielenie się informacjami, doświadczeniem i najlepszymi praktykami.

Zarządzanie wiedzą ma na celu zwiększenie efektywności organizacji poprzez lepsze wykorzystanie istniejącej wiedzy i unikanie powielania pracy. Obejmuje ono zarówno formalne systemy, takie jak bazy danych, repozytoria dokumentów i systemy zarządzania treścią, jak i nieformalne praktyki, takie jak współpraca, mentorowanie i komunikacja między pracownikami.

Ważnym elementem zarządzania wiedzą jest identyfikacja wiedzy kluczowej dla organizacji oraz jej dokumentowanie i udostępnienie w odpowiedni sposób. Może to obejmować tworzenie baz wiedzy, raportów, instrukcji, procedur i szkoleń, które umożliwiają łatwiejsze przekazywanie wiedzy między pracownikami.

Learning culture czyli element w systemie zarządzania wiedzą w organizacji

Wiedza w organizacji to przede wszystkim najważniejsze dobro jakie posiada każda firma. Bez doświadczenia ludzi współtworzących know-how organizacji nie jest możliwe osiąganie ambitnych celów jakie stawiają przed sobą nowoczesne firmy. Chcemy umożliwić naszym Klientom efektywne magazynowanie i dzielenie się know-how, zapisanego do tej pory w głowach pracowników oraz na twardych dyskach ich komputerów. Umiejętne zarządzanie wiedzą, czyli innymi słowy – połączenie, wykorzystanie i rozwijanie zasobów wiedzy – prowadzi do sytuacji, gdy powstaje Organizacja ucząca się. Organizację, w której panuje „learning culture” (kultura uczenia się), wyróżnia kilka aspektów (Bersin, 2008): 

Learning culture

 • koncentracja na udoskonalaniu,
 • przekraczanie założonych wyników (a nie tylko ich osiąganiu),
 • rozwój pracowników osiągających niższe wyniki,
 • diagnozowanie, czemu coś nie działa (zamiast skupiania się wyłącznie na tym, aby to naprawić),
 • słuchanie Klienta, a następnie uczenie się od niego,
 • monitorowanie i bieżące rozwijanie planu działania.

Z doświadczenia wiemy, że wśród korzyści płynących z wdrożenia systemów zarządzania wiedzą, organizacje odnotowują także: wzrost sprzedaży, rozwój pracowników, orientację na kluczowe kompetencje pracownicze i wzrost konkurencyjności. Co jeszcze może zyskać firma? Efektywne zarządzanie wiedzą w organizacji to droga, która gwarantuje:

 • wzrost efektywności działań przez redukcję kosztów zarządzania, swobodny przepływ wiedzy, optymalizację procesu poszukiwania informacji,
 • wzrost konkurencyjności firmy przez nieustanny rozwój pracowników, przez udział w procesie ciągłego uczenia się i optymalnego wykorzystania ich potencjału,
 • wzrost innowacyjności i kreatywności przez tworzenie społeczności praktyków wspierających transfer wiedzy,
 • nieustanny rozwój i uaktualnianie know-how organizacji,
 • standaryzację dokumentów i procedur obowiązujących w organizacji.

Zarządzanie wiedzą, czyli w czym możemy pomóc?

Dywanowe maile w poszukiwaniu informacji, wiele wersji tych samych dokumentów, know-how odchodzące wraz z pracownikiem, rozproszona wiedza na temat konkurencji – to przykładowe sytuacje, z którymi borykamy się, kiedy nie ma zarządzania wiedzą. Opierając się na analizie rozwiązań organizacyjnych i informatycznych w Twojej firmie zaproponujemy rozwiązania, które trwale zapobiegną tym sytuacjom.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą skierowaną do menedżerów, tj. kierowanie i motywowanie pracowników. Zakres przygotowanej oferty pozwoli w pełni wydobyć potencjał z systemu zarządzania wiedzą w organizacji.

Zarządzanie wiedzą w organizacji to dla nas kompleksowy proces obejmujący m.in. gromadzenie, organizowanie, selekcjonowanie, rozwijanie i stosowanie oraz dzielenie się i rozpowszechnianie wiedzy w organizacji. Co to oznacza w praktyce?

 • Zaprojektujemy dla Ciebie dedykowany system kompleksowego zarządzania wiedzą, który pozwoli na optymalizację kluczowych procesów.
 • Stworzymy efektywne narzędzia, dzięki którym zarządzanie wiedzą w organizacji stanie się łatwe – wykreujemy bazę wiedzy wykorzystującą dostępne na rynku narzędzia informatyczne.
 • Opracujemy katalog dobrych praktyk i pomożemy wdrożyć go w codzienną pracę Twojego zespołu tak, aby Twoi pracownicy mogli wzajemnie inspirować się i motywować do działania.
 • Będziemy wspierać Cię od momentu definiowania obszarów wiedzy, poprzez tworzenie standardów komunikacji, kończąc na wdrożeniu dedykowanego narzędzia IT.

U progu sukcesu wielu powszechnie znanych dzisiaj korporacji stanęło właśnie odpowiednio zorganizowane zarządzanie wiedzą w organizacji. Ich historie dowodzą, że bez rozwijania się w tym zakresie trudno jest pozostać konkurencyjnym.