Zalety rozwoju technologicznego są niepodważalne. Światowe Forum Ekonomiczne (WEF) przewiduje, że już samo wykorzystanie sztucznej inteligencji mogłoby do 2035 roku podwoić roczne stopy wzrostu gospodarczego i zwiększyć wydajność pracy o 40%. Czy organizacje i ich pracownicy są jednak gotowi na takie zmiany?

Eksperci WEF w raporcie „Operating Models for the Future of Consumption” zwracają uwagę nie tylko na rosnącą pozycję konsumentów, ale i wymagania względem rynku pracy.

„Wraz z takim postępem, pilnie wzrasta zapotrzebowanie na personel, który będzie współpracować z technologiami – gdyż obecnie wielu pracownikom brakuje „umiejętności cyfrowych” wymaganych w tym zakresie.”

Z jednej strony zwiększenie stopnia automatyzacji pracy i wykorzystanie wysoce zaawansowanych technologicznie rozwiązań stwarza nowe szanse zawodowe. Z drugiej zaś zwiększa wymagania wobec obecnie zatrudnionych, wymuszając na nich konieczność dostosowania się do zmieniającej się rzeczywistości. W jaki sposób? Poprzez nieustający rozwój.

Technologia zmienia wymagania

Obecna kultura uczenia się jest, według twórców raportu, procesem sekwencyjnym. Przechodzimy przez różne etapy – od edukacji wczesnoszkolnej i podstawowej, przez średnią czy zawodową, po naukę na poziomie uniwersyteckim i kształcenie, którego celem jest rozwój kompetencji niezbędny dla obejmowanego stanowiska. Głównym założeniem takiego modelu jest przekonanie, że zdobyta w czasie takiego wieloetapowego procesu wiedza będzie służyła nam przez całą zawodową karierę. Dynamiczne zmiany o charakterze technologicznym sprawią, że w niedalekiej przyszłości dostęp do automatycznych, digitalowych rozwiązań będzie mieć większość – a nie garstka jak dotychczas – pracowników. A to z kolei znacząco wpłynie na modyfikację modelu nauczania.

W kręgu nauczania

Przewidywana przyszłość kształcenia przybierze według ekspertów WEF formę kręgu, symbolizując nieskończoność i ciągłość procesu nauczania. Kluczowe znaczenie dla efektywności rozwoju pracowników ma obecność trzech uzupełniających się elementów:

  • Skill Building (rozwój umiejętności) – wsparcie pracowników w procesie dostosowywania się do wymagań środowiska zawodowego poprzez szkolenia, kursy i rozwiązania rozwojowe skupiające się na indywidualnych umiejętnościach danej osoby, łączące wiedzę teoretyczną ze znajomością realnych wymagań rynku
  • Continual Evolution (ciągła ewolucja) – wzmacnianie kompetencji pracowników wraz z rozwojem organizacji, a także wspieranie ich w procesie ciągłego nauczania podczas gdy, wytyczają nowe kierunki swojej aktywności w strukturach firmy
  • Radical Reskilling (radykalne ‘reskillowanie’) – przekwalifikowanie pracowników poprzez skupienie się na rozwiązaniach rozwijających nowe umiejętności i umożliwienie im zaistnienie w nieznanych dla nich dotąd obszarach zawodowych

Zmieniająca się rzeczywistość wymaga dużej dozy elastyczności zarówno od pracodawców, jak i pracowników. Koncepcja ciągłego rozwoju może jednak znacząco ułatwić organizacjom utrzymanie efektywności działania.

 źródło: Światowe Forum Ekonomiczne, Raport „Operating Models for the Future of Consumption”, 2018

Źródło:

Raport „Operating Models for the Future of Consumption”, Światowe Forum Ekonomiczne, 2018 http://www3.weforum.org/docs/WEF_Operating_Models_for_the_Future_of_Consumption.pdf