Kultura zarządzania na mistrzowskim poziomie

Branża produkcyjna
Rozwój menedżerów i przywództwa
27
Liczba uczestników
95
Liczba dni szkoleniowo - doradczych

Szeroki zakres odpowiedzialności i zadań czy mierzenie się z trudnymi sytuacjami na porządku dziennym sprawiają, że rozwój Mistrzów wymaga przemyślanego podejścia - blisko ich codziennych wyzwań, skupionego wokół działań maksymalnie praktycznych i nieingerujących zbytnio w rytm dnia. Stawiając sobie te założenia za cel, dla jednego z Klientów reprezentujących branżę produkcyjną, zaprojektowaliśmy kompleksowy, trwający niemal 3 lata program rozwoju Mistrzów, obejmujący trzy przestrzenie: salę szkoleniową, przestrzeń wirtualną i miejsce pracy.

Wyzwanie 

Wsparcie Mistrzów reprezentujących różne wydziały w realizacji ich ścieżek rozwojowych i zwiększaniu efektywności ich praktyk menedżerskich. Kluczowym wyzwaniem było opracowanie działań uwzględniających różne potrzeby uczestników, a z drugiej – uświadomienie im, że często mierzą się z pokrewnymi problemami i wyzwaniami, typowymi dla stanowisk, jakie zajmują. Dobrym materiałem do opracowania zakresu merytorycznego projektu były wyniki oceny 360 stopni i zidentyfikowane grupowe luki kompetencyjne.

Kontekst

Kompetencje stanowiące przedmiot projektu były spójne z profilem kompetencyjnym Mistrza, obowiązującym w organizacji. Idea, jaka przyświecała nam na etapie tworzenia koncepcji, było ubranie ich w zróżnicowane, angażujące działania, które pomogą realizować cele zarówno na poziomie poszczególnych Mistrzów, jak i grupowym. Ważne było również uwzględnienie mechanizmów pozwalających na wzajemne inspirowanie się i wzmacniających współpracę pomiędzy uczestnikami projektu. W efekcie zdecydowaliśmy o realizacji działań rozwojowych w trzech uzupełniających się przestrzeniach. Aktywności na sali szkoleniowej (szkolenia, treningi) zostały wzbogacone o aktywności prowadzone w przestrzeni online (platforma e-learningowa, grywalizacja) oraz w miejscu pracy (spotkania indywidualne, warsztaty).

Wsparcie PROFES

Projekt został podzielony na trzy etapy, a każdy z nich skupiał się wokół wybranych kompetencji przewodnich. Pierwszy etap poświęcono na rozwój „komunikacji” i „orientacji na rezultat”.  Rozpoczęto od spotkania otwierającego projekt, w ramach którego Mistrzowie i ich przełożeni zapoznali się z założeniami projektu. Następnie Uczestnicy brali udział w szeregu działań rozwojowych, w tym: szkoleniach, warsztatach rutyn kierowniczych, treningach sytuacyjnych, coachingach indywidualnych i aktywnościach realizowanych na dedykowanej platformie e-learningowej. Najważniejszym efektem pierwszego etapu projektu było ujednolicenie i opracowanie rutyn kierowniczych w oparciu o sprecyzowane KPI. Te rutyny, które wiązały się z interakcją z pracownikami były przedmiotem treningu, który wsparł ich wdrożenie.

Na etapie drugim skupiono się na rozwoju kompetencji „przywództwo” i „odpowiedzialność”. Mistrzowie wzięli udział m.in. w warsztatach standardów, szkoleniach, grupach moderacyjnych wspierających dzielenie się dobrymi praktykami czy treningach sytuacyjnych. Podobnie jak w poprzednim etapie, również i na tym Uczestnicy brali udział w grywalizacji realizowanej na platformie e-learningowej. Obok quizów i punktowanych zadań, mogli oni również skorzystać z bazy wirtualnych pigułek wiedzy i szkoleń e-learningowych.

Trzeci etap poświęcono rozwijaniu kompetencji „współpraca”, „rozwijanie zespołu” i „rozwiązywanie problemów. Oprócz licznych warsztatów i treningów standardów, Mistrzowie wzięli również udział w badaniu Extended Disc – analizie behawioralnej, która pozwoliła im na poznanie swojego naturalnego stylu komunikacji, talentów i predyspozycji.

Pomimo dużej intensywności, dobór zróżnicowanych form rozwojowych pozwolił na dopasowanie projektu do specyfiki pracy Mistrzów. Co równie ważne, na każdym jego etapie uwzględniono aktywny udział przełożonych, którzy śledzili aktywności Mistrzów i wspierali ich na drodze rozwoju. Ścisła współpraca z HR oraz przełożonymi umożliwiła nam planowanie jak najbardziej praktycznych działań.

Rezultaty

  • Realizacja indywidualnych ścieżek rozwojowych Mistrzów
  • Analiza naturalnych stylów zachowania Mistrzów i identyfikacja dalszych kierunków rozwoju
  • Wzmocnienie pozycji Mistrzów w organizacji jako „pełnoprawnych” Menedżerów
  • Ujednolicenie i opracowanie rutyn kierowniczych Mistrzów
  • Wymiana dobrych praktyk i doświadczeń pomiędzy różnymi działami organizacji
  • Wzmocnienie poczucia zespołowości i jakości współpracy

Kluczowa wartość

Mistrzowie stwierdzili, że dzięki projektowi stali się prawdziwymi menedżerami. Kluczowe w tym projekcie, trwającym 3 lata (z przerwą na pandemię) było planowanie działań w trybie agile. Dzięki temu na bieżąco, etap po etapie, mogliśmy reagować na bieżące sytuacje, uwzględniać pojawiające się ryzyka, ewolucję potrzeb Mistrzów. Różnorodność form rozwojowych, praktyczny charakter zajęć oraz osadzenie ich w specyfice pracy Mistrzów miały dużą wartość, docenioną przez uczestników.

Maryla Korczyńska, Konsultant Zarządzający PROFES

Zobacz nasze inne Case Studies:
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram