Produkcja

Przełomowe momenty towarzyszące postępowi technologicznemu wzbudzają cykliczne dyskusje na temat zacierania się granicy pomiędzy ludźmi i maszynami. I choć prorokowano przejęcie powtarzalnych i manualnych zadań przez roboty, a w efekcie - ograniczenie miejsc pracy, rzeczywistość okazała się jednak zgoła inna. Jak wynika z opracowania „The future of work in manufacturing” (Deloitte, 2019), technologia w większym stopniu przyczynia się do wzrostu liczby stanowisk niż ich likwidowania.

O ile czwarta rewolucja przemysłowa znacząco zmienia specyfikę procesów produkcyjnych, jak również charakter typowych dla tej branży zawodów, o tyle w kwestii rozwoju mówimy bardziej o dostosowaniu działań do specyfiki pracy kadry produkcyjnej, niż o ich całkowitym przekształceniu. Indywidualizacja ścieżek rozwojowych, skracanie czasu spędzanego na sali na rzecz treningu umiejętności w praktyce, bycie blisko rzeczywistości uczestników czy skupienie się na KPI, za które odpowiadają – to najważniejsze zidentyfikowane kierunki działania. Co leży u ich podstaw?

Rotacja pochodną kultury zarządzania

Według serwisu OLX („Poznaj swojego pracownika”, 2019), wykwalifikowana kadra produkcyjna stanowi jedną z pięciu kategorii pracowników, w przypadku których w ciągu ostatnich 10 lat najtrudniej było obsadzić wolne wakaty. Wydawać by się mogło, że taka sytuacja zmotywuje pracodawców do wzmożonego starania się o utrzymanie pracownika, jednak wciąż rotacja w tej branży jest dość wysoka. Nierzadkie są przypadki, w których zatrudnieni decydują się na zmianę pracy z powodu niewielkiej podwyżki – co równocześnie oznacza, że nie zidentyfikowali żadnego innego elementu, dla którego warto pozostać. Często to właśnie kultura zarządzania popycha ich do decyzji o odejściu. Dzieje się tak, gdy kadra kierownicza za bardzo skupia się na kwestiach ściśle produkcyjnych – organizowaniu pracy, obsłużeniu procesów produkcyjnych, kontrolowaniu wyników, a w niedostatecznym stopniu na zarządzaniu ludźmi. Ich wysoki poziom fachowości staje się w tym przypadku przeszkodą w spojrzeniu na pracowników, ich potrzeby i wymagania. Zamiast bycia „liderami zarządzania” pełnią oni rolę „liderów produkcji”.

Dostrzegane rozwiązania:

Kluczowym dla efektywności rozwoju kadry kierowniczej jest uświadomienie im niskiego poziomu kompetencji zarządzania i ich specyficznego podejścia do podwładnych, w ramach którego czują się odpowiedzialni za pracowników nie jako zespół, ale jako zasób, którym muszą efektywnie rozporządzać. Tego rodzaju diagnoza stawiana jest np. w ramach badań efektywności przywódczej Leadership Effectiveness Analysis (LEA), zapewniających informację zwrotną dotyczącą 22 praktyk menedżerskich, która stanowi podstawę do późniejszej pracy na rozwojem kompetencji.

Indywidualizacja ścieżek rozwoju

Szczególnie w przypadku stanowisk funkcyjnych – Mistrzów, Brygadzistów, Kierowników Produkcji, specyfika pracy wymaga działania w szybkim tempie. Duża liczba zadań zawodowych czy odpowiedzialność za zarządzanie projektami w organizacji sprawiają, że rozwój kompetencji menedżerskich czy własnych przy pomocy klasycznych form szkoleniowych staje się trudny do zrealizowania. Wzrasta więc otwartość na microlearning i skrócenie działań na sali do kilkugodzinnych bądź jednodniowych modułów.

Dostrzegane rozwiązania:

Źródeł oszczędności czasu pracowników produkcyjnych można szukać na wielu polach. Obok oczywistego skierowania się w stronę działań niewymagających dłuższej nieobecności w pracy (jak np. webinary, Training on the Job, pigułki wiedzy), dużą rolę będzie tu odgrywać również indywidualizacja ścieżek rozwoju. Aby móc zaprojektować tego typu aktywności, warto oprzeć się na wynikach analizy, np. ankiety 360° stanowiącej pochodną profilu kompetencji i oczekiwanych zachowań na danym stanowisku, w ramach której identyfikowane są indywidualne luki kompetencyjne. Podczas gdy raporty grupowe wszystkich uczestników badania posłużą do zaplanowania cykli szkoleń i warsztatów czy działań wokół platformy e-learningowej, o tyle raporty indywidualne będą przydatne przy określaniu Indywidualnego Planu Rozwoju, obejmującego np. spotkania z Konsultantem, w ramach których omawiane są zadania wdrożeniowe, refleksje po szkoleniu czy napotykane problemy, z którymi mierzą się uczestnicy. Tego typu rozwiązanie pozwala dostosować działania rozwojowe do kompetencji i doświadczenia – tak różnego w przypadku Brygadzistów, Kierowników czy Team Leaderów. O oszczędności czasu można mówić także w kontekście osadzenia aktywności w środowisku produkcyjnym, np. wplecenie w realizację standardów, które wymagają interakcji z ludźmi czy wykorzystanie szkolenia dotyczącego współpracy do podjęcia tematu efektywnego współdziałania produkcji z działem utrzymania ruchu.

Inwestycja w Mistrzów i Brygadzistów

Zauważalnie wzrasta poziom inwestycji w rozwój Mistrzów i Brygadzistów. Jest to o tyle istotne, że są to wymagające specyficznych kompetencji stanowiska, w ramach których pracownicy mierzą się z szeregiem trudnych sytuacji. Obowiązki zawodowe Mistrzów i Brygadzistów wymagają wchodzenia w interakcje z wieloma osobami, w tym rozwiązywanie konfliktów czy przekazywanie niepopularnych decyzji. Z tego też względu często dużym wyzwaniem jest dla nich przyjęcie roli przedstawiciela organizacji – bojąc się odrzucenia ze strony grupy chcą być jej członkiem, zamiast być liderem. Jednocześnie często wymaga się od Mistrzów i Brygadzistów, że zbudują swój autorytet i będą efektywnie zarządzać, podczas gdy rzadko otrzymują potrzebne do tego wsparcie. Im mniej Kierownicy pracują z Mistrzami, tym mniej Mistrzowie będą pracować z Brygadzistami, a Brygadziści ze swoimi podwładnymi.

Dostrzegane rozwiązania:

Zaangażowanie przełożonych w projekty rozwojowe dla Mistrzów i Brygadzistów jest jednym z istotniejszych czynników sukcesu. Ważne jednak, by zbudować wśród nich świadomość, że niewystarczające jest bierne pozyskiwanie informacji jakie kompetencje są rozwijane. Przełożeni powinni przyjąć rolę mentorów, którzy stawiają podwładnym oczekiwania, wspierają ich i konsultują. Nie powinni tylko oceniać kompetencji pracowników, ale motywować ich do rozwoju. Zaangażowanie przełożonych może obejmować ich udział w zróżnicowanych działaniach, np. aktywność w przestrzeni społecznościowej platformy e-learningowej, nagradzanie podwładnych dodatkowymi punktami w ramach grywalizacji, zapoznawanie się z podsumowaniami szkoleń i wspieranie ich w wykorzystywaniu nowej wiedzy i umiejętności w praktyce. Tego typu włączenie przełożonych w projekt nadaje mu jednocześnie właściwej rangi i motywuje Mistrzów i Brygadzistów do większego zaangażowania po ich stronie.

Autonomia zespołów produkcyjnych

Istotną zmianą wpływającą na kształt działań rozwojowych w branży produkcyjnej jest rosnąca samodzielność zespołów, objawiająca się m.in. udziałem w procesach rekrutacyjnych, podejmowaniem decyzji co do składu, wnioskowaniem o zmiany personalne. Tego typu zaangażowanie skutkuje braniem odpowiedzialności za osiągane wyniki, jakość pracy zespołu, ponoszone koszty, absencję – można wręcz stwierdzić, że zespoły zarządzają same sobą. Model pracy zespołów oparty na autonomii wymaga bliskiego kontaktu Kierownika z podwładnymi, w tym wsparcia ich rozwoju, rozumienia poszczególnych procesów, inspirowania do działania i wdrażania zmian, jak i samodzielnego myślenia.

Dostrzegane rozwiązania:

Wysokie poczucie odpowiedzialności współczesnych zespołów produkcyjnych wiąże się z potrzebą posiadania określonego celu – także w przypadku działań rozwojowych. Warto więc, aby oprócz oczywistych korzyści związanych z podnoszeniem poziomu kompetencji, dostrzegali oni również korzyści ważne z punktu widzenia ich stanowisk. Istotne, aby uczestnicy czuli się odpowiedzialni za uzyskanie konkretnego efektu, np. obniżenie rotacji pracowników czy wzrost ich zaangażowania. Niech tego typu ambitne cele dadzą im poczucie, że walczą o coś ważnego. Oprócz działań skupiających się na podniesieniu kompetencji miękkich, tego typu program rozwojowy powinien uwzględniać także warsztaty wspierające realizację celów zespołu. Warto również, by po jego zakończeniu uczestnicy zaprezentowali w jaki sposób wykorzystują zdobytą wiedzę i umiejętności w praktyce, np. realizując wewnętrzne projekty na rzecz organizacji.

Czwarta rewolucja przemysłowa

Choć cyfrowa transformacja przemysłu w Polsce będzie wymagała jeszcze czasu, należy pamiętać, że nawet jej stopniowe wprowadzanie może mieć znaczący wpływ na pracowników. Jak wynika z badań „Smart Industry Polska 2019” (Siemens, Kantar i Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii), istnieje szereg barier i problemów związanych z wdrożeniem koncepcji Przemysłu 4.0. w tym m.in.: „obawa/ lęk pracowników przed zmianą i konieczność zdobycia nowych kwalifikacji”Tworzenie nowych ról w pracy na produkcji czy ograniczone zaufanie wobec zaawansowanych rozwiązań automatycznych to tylko wybrane czynniki, które potencjalnie mogą wpływać destrukcyjnie na motywację pracowników.

Dostrzegane rozwiązania:

Każda zmiana w organizacji determinuje konieczność zaopiekowania się pracownikami, utrzymania ich zaangażowania i bycia blisko ich problemów, by wesprzeć ich w trudnej dla nich sytuacji. Kluczowe jest przygotowanie kadry zarządzającej i kierowniczej do zarządzania tym procesem, uświadomienia istoty i przyczyn wprowadzanej zmiany, możliwych reakcji i postaw podwładnych oraz zasad efektywnej komunikacji w obliczu zmiany. Ważnym aspektem, szczególnie w momencie przechodzenia organizacji przez zmianę, jest również utrzymanie jednolitości w kwestii zarządzania. W typowej dla produkcji pracy w trybie zmianowym nierzadkie są sytuacje, w których poszczególni Mistrzowie czy Brygadziści prezentują różne style zarządzania i różne wymagania, co może wzbudzać w ich podwładnych poczucie braku stabilizacji. Konieczne jest więc ustalenie jednego podejścia do zarządzania i wzbudzenie w przełożonych poczucia „grania do jednej bramki”.

Wybrani Klienci

NGK Ceramics
Michelin Polska
MPWiK we Wrocławiu
Wrocławskie Zakłady Zielarskie HERBAPOL
ANDRE Zakład Wytwarzania Artykułów Ściernych
CERSANIT III SA
FARMONA Sp. z o.o. Laboratorium Kosmetyków Naturalnych
HMT Heldener Metalltechnik
Faurecia (wszystkie fabryki w Polsce)
Barlinek
BOSCH
Koelner Rawlplug
Monier Braas
Nestle Polska
PODRAVKA POLSKA
US Pharmacia

Wybrane projekty rozwojowe zrealizowane w branży produkcyjnej

Działania doradcze
Badanie Leadership Effectiveness Analysis
Coaching
Opracowanie i wdrożenie standardów
Platforma e-learningowa
Program rozwoju Mistrzów i Brygadzistów
Szkolenia e-learningowe
Szkolenia menedżerskie
Training on the Job
Warsztaty sytuacyjne

Działania rozwojowe rekomendowane dla branży produkcyjnej

Pracownicy produkcyjni

Wyzwania:

Realizacja obowiązków w zadanym standardzie, utrzymanie jakości i określonego poziomu efektywności pracy

Działania rozwojowe:
 • Szkolenia rozwijające kompetencje własne (komunikacja, współpraca, organizacja pracy, świadomość prokliencka), mocno osadzone w specyfice pracy pracowników produkcyjnych

Brygadziści

Wyzwania:

Koordynowanie pracy zespołu, dbałość o realizację/dotrzymywanie standardów pracy, jakość, dyscyplinę w zespole, rozwiązywanie konfliktów, przekazywanie trudnych decyzji, mierzenie się ze zróżnicowaniem ludzi (ich charakterów, systemów wartości, podejściem do pracy)

Działania rozwojowe:
 • Podstawowe szkolenia kierownicze w zakresie, który jest potrzebny, uczące udzielania feedbacku, stawiania zadań, wdrażania nowych pracowników oraz radzenia sobie z trudnymi sytuacjami z pracownikami (np. napięcia, konflikty, wzajemna niechęć, przekazywanie niepopularnych decyzji, zachowania pracowników, które wymagają asertywnych reakcji)

Mistrzowie

Wyzwania:

Zarządzanie operacyjne, zarządzanie wynikami, rozwiązywanie bieżących problemów, dbałość o prawidłowy przepływ informacji w zespole, utrzymanie równowagi pomiędzy zarządzaniem procesami produkcyjnymi a zarządzaniem ludźmi

Działania rozwojowe:
 • Szkolenia i warsztaty umiejętnościowe, uwzględniające obowiązujące standardy i rytmy kierownicze, dotyczące np. prowadzenia spotkań jakościowych, spotkań na temat wyników, przekazywania zmiany, wdrażania nowych pracowników, a także radzenie sobie z trudnymi sytuacjami z pracownikami
 • Formy microlearningowe
 • Platforma e-learningowa
 • Jeśli zasadne – badanie kompetencji identyfikujące luki kompetencyjne i indywidualizacja rozwoju

Kierownicy

Wyzwania:

Zarządzanie projektami, rozwiązywanie problemów, kierowanie i rozwijanie pracowników, utrzymanie równowagi pomiędzy zarządzaniem procesami produkcyjnymi a zarządzaniem ludźmi, planowanie i wdrażanie działań rozwijających zarządzany obszar (stabilizacja wyników, zwiększanie efektywności, doskonalenie procesów)

Działania rozwojowe:
 • Badanie kompetencji
 • Szkolenia i warsztaty, np. z zakresu zarządzania zmianą, zarządzania projektami, coachingowego stylu zarządzania, rozwijania pracowników
 • Działania zindywidualizowane (dopasowanie działań do kompetencji i potrzeb uczestnika)
 • Formy microlearningowe
 • Platforma e-learningowa

Kadra dyrektorska

Wyzwania:

Odpowiedzialność za rozwój zarządzanego obszaru, podejmowanie kluczowych decyzji biznesowych, myślenie strategiczne, myślenie biznesowe, wdrażanie wizji, inspirowanie do rozwoju

Działania rozwojowe:
 • Badanie kompetencji
 • Zindywidualizowane działania (coaching, ToJ)
 • Konsultacje pozwalające na swobodne przedyskutowanie wyzwań, planów i podejmowanych decyzji z kimś, kto patrzy na sytuację z zewnątrz
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram