/Informacja_o_przetwarzaniu_danych_osobowych.html Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

O nas

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „Rozporządzeniem”, informujemy, że:

1. Administrator danych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PROFES sp. z o.o. sp.k z siedzibą we Wrocławiu, adres: ul. Koreańska 13, 52-121 Wrocław, zwana dalej „Firmą”.

 

2. Kontakt z Administratorem danych

Kontakt z Administratorem danych jest możliwy drogą telefoniczną (+71 341 29 51) lub mailową (rodo@profes.com.pl)

 

3. Kategorie danych osobowych - informacja dotyczy danych osobowych pozyskanych w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą.

Firma przetwarza następujące kategorie Państwa danych osobowych: dane identyfikacyjne, dane adresowe oraz dane kontaktowe.

 

4. Cel przetwarzania danych i podstawy prawne.

Dane osobowe mogą być przetwarzane przez Firmę w następujących celach:

1) przedstawienia ofert lub rozpatrzenia wniosku o produkt oferowany przez Firmę lub usługę świadczoną przez Firmę, w tym w imieniu i na rzecz  podmiotów współpracujących z Firmą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia,

2) zawarcia umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia,

3) realizacji zawartej umowy, lub w celu świadczenia usług przez Firmę, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia,

4) rozpatrzenia reklamacji, wniosków oraz odwołań, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia,

5) realizacji przez Firmę czynności wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c  Rozporządzenia,

6) marketingu, w tym promocji produktów oferowanych przez Firmę lub usług świadczonych przez Firmę na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia.

 

5. Udostępnienie danych osobowych

Pani/Pana dane mogą być udostępniane przez Firmę :

1) podmiotom i organom, którym Firma jest zobowiązana lub upoważniona udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym podmiotom oraz organom uprawnionym do otrzymania od Firmy danych osobowych,

2) podmiotom, którym Firma powierzyła wykonywanie czynności  związanych z działalnością Firmy na rzecz Firmy,

3) biurom informacji gospodarczej, działającym na podstawie ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych, na podstawie przepisów tej ustawy,

4) podmiotom współpracującym z Firmą, w związku z produktami i usługami oferowanymi przez te podmioty.

 

6. Okres przechowywania danych osobowych

Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu cofnięcia wyrażenia zgody.

 

7. Przysługujące prawa

W związku z przetwarzaniem przez Firmę Państwa danych osobowych, przysługuje Państwu:

1) prawo dostępu do danych osobowych,

2) prawo do sprostowania danych osobowych,

3) prawo usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),

4) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

5) prawo do przenoszenia danych do innego administratora,

6) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w tym profilowania, oraz na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania,

7) prawo do cofnięcia zgody w przypadku, gdy Firma będzie przetwarzała Pani/Pana dane osobowe w oparciu o zgodę, w dowolnym momencie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,

8) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.

 

8. Źródło pochodzenia danych - informacja dotyczy danych osobowych pozyskanych w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą

Państwa dane osobowe mogą pochodzić od przedstawiciela ustawowego, mocodawcy w przypadku udzielonego pełnomocnictwa, przedsiębiorcy w stosunku do którego pozostaje Pani/Pan beneficjentem rzeczywistym, pracodawcy, strony umowy zawartej z Firmą oraz ze źródeł powszechnie dostępnych, w szczególności z baz i rejestrów: PESEL, Rejestru Dowodów Osobistych, Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), REGON.

 

9. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane w celach marketingowych.

"Projekt cechował się dobrym rozeznaniem firmy PROFES® i trenerów w specyfice pracy naszych handlowców. (...) poznane techniki są do zastosowania przez Pracowników "od razu"."

Henryk Pohl
National Sales Manager IREKS PROKOPOWICZ Sp. z o.o.

"Działania szkoleniowo-doradcze PROFES przyczyniły się do wzrostu kompetencji pracowników Dr. Max i usystematyzowania procesu opieki nad Pacjentem dzięki wdrożeniu Dobrych Praktyk."

Ilona Kidawa-Wysocka
Dyrektor Personalny Dr. Max

"W wyniku szkoleń wypracowaliśmy standardy, dzięki którym, po raz pierwszy, uzyskaliśmy bardzo dobre rezultaty podczas Audytu Kaizen organizowanego w naszej międzynarodowej grupie."

Adam Jankowski
Controller Prokurent Zehnder Group Bolesławiec