Wsparcie onboardingu

Pierwsze miesiące zatrudnienia mają ogromny wpływ na to jak pracownik postrzega organizację i rzeczywistość pracy na objętym stanowisku. Jeśli na tym etapie nie zabezpieczymy sytuacji – wprowadzając nową osobę w strukturę, tłumacząc specyfikę jej obowiązków i ich znaczenie dla realizacji wspólnych celów, dość szybko może dotknąć ją poczucie zniechęcenia czy straty czasu. 

Na skuteczną rekrutację i wdrożenie patrzymy z dwóch perspektyw – Menedżera, który zarządza nowozatrudnioną osobą, jak i pracownika, który przejmuje część odpowiedzialności za efektywny oboarding. Proces ten jest bowiem ściśle powiązany z rozwojem ich kluczowych kompetencji. Z jednej strony oczekuje się od Menedżera, że niejako poprowadzi podwładnego za rękę podczas jego pierwszych dni w organizacji, a z drugiej zaś – wysoko cenimy autonomię pracownika. Nasze działania w zakresie wsparcia rekrutacji i onboardingu mają więc na celu nie tylko wyposażenie przełożonego w narzędzia i kompetencje niezbędne do zarządzania procesem wdrożenia ale i – zgodnie z teorią Daniela Pinka – podniesienie motywacji podwładnego do pracy poprzez wzmocnienie trzech kluczowych elementów: poczucia samodzielności, poczucia mistrzostwa oraz poczucia sensu.

Rozwój kompetencji
Rozwój kompetencji

Szkolenia dla osób rekrutujących

On-line Stacjonarnie

Szkolenia zaprojektowane z myślą o osobach biorących udział w procesach rekrutacyjnych (przedstawiciele działów HR, kadry menedżerskiej, kadry zarządczej). Wspólnie z uczestnikami pracujemy nad określeniem kompetencji poszukiwanych w dotychczasowym doświadczeniu kandydatów, jak również postrzeganiem ich w kontekście przejawianego potencjału. Szkolenie jest realizowane w oparciu o dedykowane narzędzia rekrutacyjne (wzorcowe algorytmy rozmów, arkusze obserwacji) i skupia się na takich zagadnieniach jak efektywna selekcja CV, prowadzenie rozmów bezpośrednich i telefonicznych czy prowadzenie sesji Assessment Centre.

Szkolenia dla osób wdrażających

On-line Stacjonarnie

Szkolenia wspierające zarządzanie procesem wdrożenia w organizacji, począwszy od inicjacji i planowania po realizację oraz ocenę jego efektywności. Mogą być realizowane na podstawie wypracowanego programu onboardingu na dane stanowisko w organizacji lub w celu określenia założeń do stworzenia modelowego planu wdrożenia pracownika. Praktyczny charakter szkoleń nie tylko ułatwia mierzenie się z kluczowymi problemami w realizacji wdrożenia, ale i poszerza świadomość na temat znaczenia tego procesu dla efektywności zespołu i organizacji.

Doradztwo - rozwój organizacji
Doradztwo - rozwój organizacji

Opracowanie procesu i narzędzi rekrutacji

On-line / Stacjonarnie (hybrydowo)

Kompleksowe wsparcie procesu rekrutacji nowego pracownika, obejmuje m.in. opracowanie modelu kompetencyjnego i opisów stanowisk, opracowanie wzorów ogłoszeń, algorytmów rozmów z kandydatami w kontakcie bezpośrednim i pośrednim (telefonicznie, w ramach videokonferencji), kompletu zadań do prowadzenia rekrutacji metodą Assessment Centre oraz wzorów komunikatów słownych i mailowych wykorzystywanych w procesie rekrutacji. Istnieje także możliwość poszerzenia zakresu wsparcia o współprowadzenie z osobami decyzyjnymi rozmowy rekrutacyjnej lub przeprowadzenie Assessment Centre.

Opracowanie programów i narzędzi wdrożenia pracowników

On-line / Stacjonarnie (hybrydowo)

Kompleksowe wsparcie procesu wdrożenia pracowników w struktury firmy w oparciu o model kompetencyjny, obowiązujący w danej organizacji i określony dla stanowiska zakres zadań. Wsparcie obejmuje przygotowanie aktywności rozłożonych w czasie pierwszych miesięcy pracy nowozatrudnionej osoby, przy jednoczesnym wskazaniu źródeł i sposobów pozyskania wiedzy, przypisaniu odpowiedzialności za realizację zadań, jak również uwzględnia ich sprawdzenie – tak, aby zarówno wdrażany, jak i wdrażający wiedzieli, jakie umiejętności powinny zostać nabyte. Wsparcie może obejmować również pracę indywidualną z Kierownikiem on the job lub online, a także pomoc w nagłych sytuacjach, np. przy pojawieniu się trudności w obsłudze konkretnego narzędzia czy problemu z negatywną postawą pracownika.