Rozwój organizacji, menedżerów i przywództwa

Efektywne przywództwo wymaga zrozumienia podejścia, wedle którego odpowiedzialność lidera dotyczy nie tylko jego własnych osiągnięć czy wyników biznesowych działu, lecz także – sukcesów zespołu i organizacji.

Realizując działania rozwojowe dla Menedżerów różnego szczebla, za cel stawiamy zarówno poszerzenie wiedzy, wzrost kompetencji oraz przyswojenie nowych narzędzi, jak i wzmocnienie postawy uczestników, skutkującej wzięciem odpowiedzialności zarówno za osiągane efekty, jak i rozwój swój i podwładnych.

Przykładamy dużą uwagę, by nasze rozwiązania: badania kompetencji, szkolenia menedżerskie, wizyty coachingowe czy Training on the Job, były osadzone w rzeczywistości uczestnika, zarówno w kontekście branży oraz organizacji, jak i jego zespołu.

Diagnoza
Diagnoza

Badania LEA

On-line / Stacjonarne (hybrydowo)

Badanie Leadership Effectiveness Analysis™ zapewnia informację zwrotną, dotyczącą 22 praktyk przywódczych z perspektywy Menedżera, jego przełożonego, współpracowników oraz podwładnych. Wyniki badanego są porównywane z grupą normatywną liderów z całego świata, dzięki czemu pozwalają na weryfikację, jak postrzegana jest jego obecna rola przywódcza.

Badania Extended Disc

On-line

Analiza behawioralna pozwalająca na identyfikację stylów komunikacji Menedżera, w tym stylu, który Menedżer identyfikuje jako oczekiwany od niego w organizacji. Pomaga ona rozpoznać naturalne predyspozycje i talenty, by na tej podstawie rozwijać kompetencje i nabywać nowe umiejętności. Extended Disc wyróżnia cztery podstawowe style. 

Badania ankietowe

On-line Stacjonarnie

Badania prowadzone zarówno przed realizacją kompleksowego projektu, jak i pojedynczych aktywności. W zależności od kontekstu - pozwalają na analizę potrzeb rozwojowych Menedżerów i określenie zakresu merytorycznego działań rozwojowych lub wytypowanie najbardziej interesujących dla uczestnika zagadnień zgodnych z tematyką szkolenia oraz identyfikację problemów i wyzwań z codziennej praktyki zawodowej.

Warsztaty

On-line Stacjonarnie

Warsztaty diagnozujące konkretne problemy związane z praktyką zawodową Menedżerów. Uczestnicy i ich przełożeni pracują wspólnie nad identyfikacją celów oraz obszarów do dalszej pracy rozwojowej. 

Kontekstowe Badanie Kompetencji

On-line

Badanie kompetencji Menedżerów oparte na konkretnych, osadzonych w rzeczywistości firmy i adekwatnych do sytuacji kejsach, uwzględniających m.in. zróżnicowanie zadań, poziomu odpowiedzialności i dynamiki pracy Menedżerów. Badanie jest realizowane w formie online i może być przeprowadzone w wersji 180°, 270° i 360°.

Development Centre

On-line Stacjonarnie

Proces wielowymiarowej oceny kompetencji Menedżerów bazujący na realizacji zróżnicowanych zadań przy jednoczesnej obserwacji, dokonywanej przez asesorów. Development Centre pozwala identyfikować mocne strony Menedżerów  i obszary do dalszego rozwoju.

Rozwój kompetencji
Rozwój kompetencji

Program Rozwoju Menedżerów

On-line Stacjonarnie

Oparty na kilku poziomach przywództwa program ukierunkowany na wsparcie celów biznesowych organizacji oraz dostarczenie Menedżerom skutecznych metod i narzędzi do natychmiastowego wykorzystania w pracy. Program Rozwoju Menedżerów obejmuje m.in.: szkolenia, lekcje e-learningowe, warsztaty, zadania wdrożeniowe, diagnozę kompetencji, inspiracje oraz coaching indywidualny.

Szkolenia i warsztaty menedżerskie

On-line Stacjonarnie

Szeroki wybór szkoleń i warsztatów dla Menedżerów pozwalający na rozwinięcie kluczowych kompetencji, w tym stawiania oczekiwań pracownikom, budowania zespołu, motywowania czy delegowania. Szkolenia i warsztaty menedżerskie nastawione są na maksymalny trening umiejętności praktycznych i dostarczenie uczestnikom narzędzi i metod pracy do wdrożenia od zaraz.

Training on the Job

Stacjonarnie

Trening w miejscu pracy to forma rozwojowa, polegająca na prowadzonej przez konsultanta obserwacji Menedżera podczas wybranych sytuacji zawodowych. Udzielany na bieżąco feedback i omawianie konkretnych zachowań pozwala na identyfikację obszarów wymagających dalszego rozwoju.

Shadowing

Stacjonarnie

Forma rozwoju sprzyjająca dzieleniu się Dobrymi Praktykami, polegająca na obserwacji Menedżera w czasie wykonywania obowiązków zawodowych, prowadzonej przez innego Menedżera. Shadowing umożliwia identyfikację wartościowych zachowań oraz zrozumienie ich wpływu na efektywność własną i innych, a następnie – wdrożenie zaobserwowanych praktyk w codzienną pracę.

Coaching procesowy

On-line / Stacjonarnie (hybrydowo)

Cykl biznesowych sesji coachingowych, w ramach których Menedżer poszerza perspektywę, identyfikując znaczenie swoich zachowań, decyzji i reakcji oraz odkrywając swój potencjał. Coaching pozwala na zwiększenie elastyczności i efektywności działania oraz precyzyjniejsze formułowanie celów i kierunków dalszej aktywności.

Szkolenia e-learningowe

On-line

Menedżerskie szkolenia e-learningowe stanowią interaktywną i angażującą odbiorcę odpowiedź na współczesne potrzeby rozwojowe. Opracowywane zarówno jako samodzielne szkolenie, jak i uzupełnienie form tradycyjnych, pozwalają na wygodne przyswojenie lub utrwalenie wiedzy. 

Doradztwo indywidualne

On-line / Stacjonarnie (hybrydowo)

O wartości doradztwa indywidualnego stanowi możliwość spojrzenia na własną organizację i środowisko zawodowe przy wykorzystaniu zewnętrznego punktu widzenia. Menedżerowie mają szansę na dostrzeżenie problemów stojących na drodze rozwoju, jak i omówić sposoby eliminowania ich wpływu na efektywność własną i zespołu.

Doradztwo - rozwój organizacji
Doradztwo - rozwój organizacji

Wprowadzanie zmian

On-line / Stacjonarnie (hybrydowo)

Proces zarządzania zmianą w organizacji stanowi wyzwanie bez względu na branżę i specyfikę funkcjonowania przedsiębiorstwa. Doradztwo w tym obszarze ułatwia Menedżerowi przejście przez transformację, w tym sprecyzowanie założeń kultury organizacyjnej i przeprowadzenie pracowników przez zmianę z uwzględnieniem ich aktualnych potrzeb i nastawienia.

Identyfikowanie i rozwiązywanie problemów systemowych i organizacyjnych

On-line / Stacjonarnie (hybrydowo)

Kompleksowe doradztwo i wsparcie Menedżera, obejmujące analizę symptomów z perspektywy wszystkich zaangażowanych stron, sprecyzowanie specyfiki i sedna problemu oraz identyfikację możliwych rozwiązań i sposobu ich wdrożenia.

Rytmy zarządcze Menedżera

On-line / Stacjonarnie (hybrydowo)

Identyfikacja i wdrożenie rytmów zarządczych pozwala zwrócić uwagę na powtarzalne, pożądane działania, mające wpływ na efektywność samego Menedżera, jak i skuteczność jego roli przywódczej, oddziałującej na jakość pracy jego zespołu. Wsparcie w tym zakresie obejmuje zarówno rytmy dzienne, tygodniowe i miesięczne, jak i kwartalne oraz roczne.

Usprawnienie komunikacji między zespołami

On-line / Stacjonarnie (hybrydowo)

Doradztwo w zakresie komunikacji międzyzespołowej ma na celu zwiększenie sprawności procesów organizacyjnych, zachwianej przez konflikty lub brak porozumienia przedstawicieli różnych obszarów. Działanie to wspiera budowanie kultury organizacji, u podstaw której leżą wzajemne zaufanie oraz poszanowanie wspólnych celów i zaangażowanie w ich realizację.

Identyfikacja i doskonalenie procesów

On-line / Stacjonarnie (hybrydowo)

Efektywność procesów umożliwia minimalizowanie wysiłku Klientów przy zakupie usługi lub produktu. Dobrze funkcjonujące i sprawne procesy nie generują również nadmiernego wysiłku pracowników czy dodatkowych kosztów, a wszystkie niezbędne działania są zaopiekowane przez konkretne osoby czy zespoły. Doradztwo w tym zakresie wspiera identyfikację nieefektywnych działań i obszarów, za które nikt nie ponosi odpowiedzialności oraz pozwala zaprojektować przebieg procesów w taki sposób, aby były one przyjazne Klientom, a równocześnie efektywne dla firmy.