/Human_Lean_Green_89f.html Human Lean Green

Lean / Kaizen

Human Lean Green

Wsparcie efektywności i zrównoważonego rozwoju organizacji

Współczesne przedsiębiorstwa poszukują nieustannie sposobów działań, mających na celu wzrost ich efektywności. Najbardziej pożądane stają się rozwiązania systemowe wspierające poprawę jakości procesów oraz produktów, ograniczanie negatywnego wpływu na środowisko naturalne, odpowiedzialność społeczną czy też zasady zrównoważonego rozwoju organizacji. Rozwiązania te powinny pozwalać na łączenie w ramach jednego systemu zarządzania działań pozwalających na osiąganie różnorodnych celów: „0” wad, „0” strat, „0” błędów kompetencyjnych, „0” niebezpieczeństwa, „0” zanieczyszczeń”, „0” zagrożeń i innych.

 Human Lean Green jest koncepcją innowacyjną, opracowaną w ramach projektu „Lean Green – z troską o środowisko” współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z  nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

 Produkt jest odpowiedzią na oczekiwania coraz bardziej wymagających organizacji. Opiera się na kompleksowym, zintegrowanym podejściu do wzrostu efektywności i zrównoważonego rozwoju organizacji w trzech kluczowych obszarach:

 • procesy (eliminacja marnotrawstwa)
 • środowisko naturalne (eliminacja eko-marnotrawstwa, ograniczenie negatywnego wpływu organizacji na środowisko naturalne, ograniczenie zużycia zasobów)
 • środowisko pracy (eliminacja marnotrawstwa, ergonomia, BHP).    

Rys.1 - Model Efektywności Organizacji Human Lean Green

 

Metodologia optymalizacji i zwiększenia efektywności organizacji oparta jest o narzędzia Kaizen/Lean, Lean Green – działania proekologiczne oraz narzędzia BHP.


Działania prowadzone w ramach projektu przedstawiono poniżej:


Etap I
Diagnoza – Audyt Human Lean Green

Audyt oparty o innowacyjne narzędzie analityczno-pomiarowe pozwoli na analizę stanu organizacji w ujęciu kompleksowym, obejmującym efektywność procesów, środowisko naturalne i środowisko pracy. 
EFEKTEM jest Raport pokazujący obraz stanu dzisiejszego organizacji oraz określający kluczowe, z punktu widzenia Zrównoważonego Rozwoju Organizacji, propozycje dobrych praktyk z punktami ciężkości na eliminację marnotrawstwa w procesach i zwiększenie ich efektywności, propozycje działań ograniczających negatywny wpływ organizacji na środowisko naturalne, oraz działań wspierających ergonomię, BHP i eliminację marnotrawstwa.

Etap II
Działania świadomościowo – szkoleniowe

Przeprowadzenie szkolenia świadomościowego m.in. z zakresu: systematyki marnotrawstwa i eko-marnotrawstwa oraz sposobów jego eliminacji, systemu sugestii, 7 kroków do Eco World Class, korzyści z eliminacji marnotrawstwa i ekomarnotrawstwa. 

EFEKTEM jest zbudowanie świadomości co do potrzeby identyfikacji oraz eliminacji marnotrawstwa i ekomarnotrawstwa, rozwijanie umiejętności identyfikacji marnotrawstwa i ekomarnotrawstwa, poznanie wybranych narzędzi eliminowania strat i eko - strat oraz ćwiczenie ich wykorzystania, poznanie dobrych praktyk i korzyści płynących z eliminacji marnotrawstwa.

Etap III
Eko-mapowanie organizacji

Eko-mapowanie to proste, wizualne i praktyczne narzędzie służące do identyfikacji, analizy oraz planowania wymaganych działań w zakresie poprawy eko-efektywności przedsiębiorstwa. Eko-mapa przedstawia aktualny obraz przedsiębiorstwa  w kontekście eko-zachowań (tj. realizowanych oraz wymagających realizacji działań pro-środowiskowych)

EFEKTEM jest „spis z natury” środowiskowych dobrych praktyk i problemów; łatwy i prosty sposób na dokumentowanie oraz monitorowanie pro-ekologicznych działań doskonalących organizację; „katalog” szybkich, pozytywnych działań pro-ekologicznych.

Etap IV
Implementacja Zielonego Systemu Sugestii

Zielony system sugestii to integralna część kultury ciągłego doskonalenia zorientowanego na jednostkę oraz istotny element wdrażania działań eliminujących marnotrawstwa. W sposób systemowy i systematyczny zachęca pracowników do zgłaszania oraz wdrażania pomysłów usprawniających

EFEKTEM jest zwiększenie zaangażowanie pracowników w działania usprawniające co wpływa na wzrost morale oraz poprawę wskaźników, „odświeżenie” aktualnych standardów i praktyk, promowanie wdrażania nowych praktyk i standardów, możliwość wyrażenia opinii dotyczących miejsca pracy oraz procesów.

Etap V
Implementacja 5S i eko 5S

Wdrożenie w organizacji 5S i eko 5S, czyli podstawowego narzędzia do skutecznego eliminowania marnotrawstwa i eko marnotrawstwa.

EFEKTEM jest ergonomiczne miejsce pracy, ograniczenie kosztów (m.in. dot. materiałów, mediów, opłat środowiskowych), budowanie pozytywnych rutyn i standardów, zwiększenie bezpieczeństwa w kontekście jakości, procesów oraz pracy załogi,  doskonalenia organizacji na każdym poziomie jej funkcjonowania. 

Etap VI
Certyfikacja Human Lean Green

Przeprowadzenie Audytu Certyfikacyjnego Human Lean Green zakończonego (po otrzymaniu pozytywnego wyniku) uzyskaniem Certyfikatu Human Lean Green.

EFEKTEM jest ponowna diagnoza organizacji, Raport poaudytowy oraz otrzymanie na jednym ze wskazanych poziomów:

 • ZŁOTY Certyfikat - ocena na poziomie conajmniej 95%
 • SREBRNY Certyfikat - ocena na poziomie  75% - 94%
 • BRĄZOWY Certyfikat - ocena na poziomie 60% - 74%

Certyfikat przyznawany jest na okres 3 lat. W każdym momencie organizacja może ubiegać się o podwyższenie rangi swojego certyfikatu, poprzez ponowne przystąpienie do procesu certyfikacji.

Wdrożenie Human Lean Green pozwala na osiągnięcie konkretnych korzyści:

Korzyści niemierzalne:

 1. Wzrost świadomości pracowników
 2. Wzrost zaufania pracowników do siebie oraz pracodawcy
 3. Wzrost motywacji pracowników
 4. Umocnienie wizerunku przedsiębiorstwa na rynku
 5. Poprawę atmosfery pracy i kultury organizacyjnej
 6. Zmniejszenie napięć i konfliktów
 7. Wzrost inicjatywy i zaangażowania
 8. Zwiększenie identyfikacji z firmą
 9. Wzmocnienie innowacyjnego podejścia do rozwiązywania problemów
 10. Wzrost bezpieczeństwa

Korzyści mierzalne:

 1. Oszczędność czasu pracy
 2. Oszczędność przestrzeni
 3. Oszczędność materiałów biurowych
 4. Dostępność narzędzi pracy
 5. Wykorzystanie technologii informatycznych
 6. Ograniczenie kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa (materiały biurowe, produkcyjne, media, opłaty środowiskowe)
 7. Wzrost wyniku finansowego

Nowoczesna organizacja potrzebuje nowoczesnych, kompleksowych, zintegrowanych  rozwiązań optymalizacyjnych. Nie czekaj zatem, zacznij działać już dziś.

 

 

Produkt Human Lean Green wypracowano w ramach projektu "Lean Green z - z troską o środowisko" współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

Zapytaj o ofertę

* - pola wymagane

Proszę wypełnić wymagane pola.
Formularz został wysłany, dziękujemy.

"W wyniku szkoleń wypracowaliśmy standardy, dzięki którym, po raz pierwszy, uzyskaliśmy bardzo dobre rezultaty podczas Audytu Kaizen organizowanego w naszej międzynarodowej grupie."

Adam Jankowski
Controller Prokurent Zehnder Group Bolesławiec

"Działania szkoleniowo-doradcze PROFES przyczyniły się do wzrostu kompetencji pracowników Dr. Max i usystematyzowania procesu opieki nad Pacjentem dzięki wdrożeniu Dobrych Praktyk."

Ilona Kidawa-Wysocka
Dyrektor Personalny Dr. Max

"Projekt cechował się dobrym rozeznaniem firmy PROFES® i trenerów w specyfice pracy naszych handlowców. (...) poznane techniki są do zastosowania przez Pracowników "od razu"."

Henryk Pohl
National Sales Manager IREKS PROKOPOWICZ Sp. z o.o.